Liquiditeit betekenis, hoe kan je de liquiditeit berekenen?

Liquiditeit betekenis, hoe kan je de liquiditeit berekenen?

In dit artikel duiken we volledig in het onderwerp liquiditeit. Liquiditeit is een van de belangrijkste financiële pijlers van je bedrijf. Het is daarom heel goed dat je je momenteel aan het verdiepen bent in het onderwerp liquiditeit. 

We leggen in dit artikel uit wat liquiditeit is, waarom liquiditeit belangrijk is, hoe je liquiditeit kan berekenen (inclusief liquiditeit formule), wat zijn liquide middelen, hoe ziet een liquiditeits balans eruit en geven we een voorbeeld liquiditeitsbegroting. 

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit (synoniem solvabiliteit) is de sleutelterm voor capabele ondernemers als het gaat om succesvol bedrijfsbeheer. De liquiditeit van een bedrijf bepaalt of het aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. 

Een liquide onderneming betekent dat verschuldigde betalingen zoals salarissen van medewerkers, huur, bijkomende kosten en openstaande rekeningen kunnen worden voldaan. 

Het allerbelangrijkste is altijd de optimale beheersing van de cashflow in het bedrijf. De financiën moeten naar behoefte beschikbaar zijn of aanvullend in de vorm van liquiditeitsreserves. 

Overschotten in de kasreserve moeten daarentegen in de onderneming worden geïnvesteerd of winstgevend worden belegd. Liquiditeit verhoogt de winstgevendheid van het bedrijf.

Gevolgen van een gebrek aan liquiditeit

Als de situatie zich voordoet dat een bedrijf niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen én dat dit niet op korte termijn hersteld kan worden is het bedrijf insolvent.

Insolventie leidt meestal tot beëindiging van de activiteiten van de onderneming. Onder leiding van een curator wordt de een insolventieprocedure uitgezet.

Gevolgen van overmatige liquiditeit

liquiditeit betekenis

Naast een gebrek aan liquiditeit kan een teveel aan liquide middelen ook schade doen aan een bedrijf. 

Een teveel aan liquide middelen is niet levensbedreigend, maar er moet toch rekening mee worden gehouden. Want hoe hoger de liquide middelen, hoe lager de kapitaalverplichting, maar hoe lager de winstgevendheid. 

Als het bedrijf het geld niet belegt en het in plaats daarvan op de bankrekening laat staan, verliest het geld na verloop van tijd zijn waarde als gevolg van inflatie. Het bedrijf dient daarom het beschikbare kapitaal te investeren in de mate dat het groei bevordert zonder afbreuk te doen aan de liquditeit.

Waarom is liquiditeit belangrijk?

Het belang van een goede liquiditeit, voor met name zakelijke partners, is groot. Banken, leveranciers en dienstverleners kijken vooral naar liquiditeit. 

Wanneer de liquiditeit is beoordeeld en goedgekeurd kunnen banken leningen vrijmaken, kunnen ze een rekening-courantlijn toevoegen aan de huidige bankrekening of leveren leveranciers op rekening.

Kredietinstellingen en leveranciers voeren met regelmaat kredietcontroles uit om de liquiditeit van nieuwe klanten te beoordelen.

Liquiditeit als einddoel

Om concurrerend te blijven en aan betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, moeten bedrijven altijd over voldoende kapitaal beschikken. 

Om als bedrijf bestaansrecht te hebben is het essentieel om met behulp van een liquiditeitsplan de betalingstermijnen van alle verplichtingen bij te houden. Dit omvat ook het weten wanneer bepaalde inkomende betalingen kunnen worden verwacht.

Een liquiditeitsplan is zowel voor grote bedrijven als kleine bedrijven (en ZZP’ers) het juiste financiële controle-instrument. Hoe nauwkeurig een dergelijk liquiditeitsplan moet zijn, hangt af van de grote en de sector van het bedrijf. 

Een goede liquiditeitsplanning is één van de belangrijkste kerntaken van financiele boekhouding en beheer. Met behulp van een online boekhoudprogramma kan je eenvoudige je liquide middelen verbeteren. Vergelijk hier alle online boekhoudprogramma of ga direct naar onze favoriet E-boekhouden.

Liquiditeitsplan opstellen

Liquiditeitsbegroting voorbeeld

Het principe van een liquiditeitsplan is in de basis vrij eenvoudig. Met behulp van een liquiditeitsplan kan je het niveau van liquide middelen berekenen. Ook kom je er via een liquiditeitsplan achter of er een dreigend liquiditeitsprobleem aan zit te komen.

Bij een volwassen bedrijf wordt vaak een periode van één jaar gekozen. Voor zzp-ers en startups raden wij vaak een maandelijkse liquiditeitsplanning aan. 

Bij het opstellen van een liquiditeitsplan hou je vooral rekening met het volgende:

 • Initieel kassaldo: zowel alle bank- en kassaldi
 • Een overzicht van alle periodieke inkomsten en uitgaven

Tegenwoordig is het opstellen van een liquiditeitsplan gelukkig een stuk gemakkelijker geworden dankzij moderne boekhoudsoftware. Vergelijk hier direct de beste online boekhoudprogramma’s die het liquiditeitsplan en de liquiditeitsratio berekenen.

De meeste online boekhoudprogramma’s maken zelf een berekening liquiditeit. Het favoriete boekhoudprogramma van Hoebeginik.nl is E-boekhouden

Hoe bereken je liquiditeit?

Er zijn verschillende methoden om de liquiditeit te berekenen van je bedrijf. Een liquiditeit berekening ligt niet iedereen even goed, toch is het als ondernemer belangrijk dat je de principes snapt waaruit een liquiditeit berekening uit bestaat. Vergeet namelijk niet dat liquiditeit immers de belangrijkste financiële graadmeter is van je bedrijf. 

In de praktijk zien we vaak drie veelgebruikte methoden om de liquiditeit te berekenen, namelijk:

 • Werkkapitaal
 • Current Ratio
 • Quick Ratio

Om deze methoden en de verschillen goed uit te kunnen leggen heb ik een fictieve balans voor je gemaakt.

DebetCredit
Vaste activa  
Gebouwen: € 150.000
Voertuigen: € 30.000
Inventaris: € 20.000
Eigen vermogen
Reserves: € 41.000
Vlottende activa 
Debiteuren: € 7.500
Voorraad: € 10.000
Lang vreemd vermogen
Hypotheek: € 170.000
Liquide middelen
Bank: € 8.000
Kas: € 5.000
Kort vreemd vermogen
Crediteuren: € 19.500
Totaal: € 230.500Totaal: € 230.500

Werkkapitaal liquiditeit berekenen

Werkkapitaal is een term die vaak valt bij ondernemers; dit is het stukje vermogen dat direct beschikbaar is om mee te investeren. Binnen het totale kapitaal zit ook vermogen waar je nog niet direct mee kan werken, dit wordt buiten beschouwing gehouden bij de term werkkapitaal.

Voorbeelden werkkapitaalVoorbeelden overig kapitaal
Rekening courant vermogenGrond
VoorraadkapitaalGebouwen
KasgeldComputers en laptops
Machines

Werkkapitaal bestaat dus uit middelen die direct voorhanden zijn of makkelijk in handen te krijgen zijn. Kortom, werkkapitaal bestaat uit vlottende activa en liquide middelen (zie balans hierboven).

Werkkapitaal, formule liquiditeit

De formule om werkkapitaal voor liquiditeit uit te rekenen is als volgt:

Vlottende activa + liquide middelen – het kort vreemd vermogen

Op basis van de eerder gemaakte balans hierboven komen we dan tot de volgende uitkomst: 17.500 + 13.000 – 19.500 = 11.000

De uitkomst is positief en daarmee kan je concluderen dat die fictieve bedrijf liquide is. Toch is dit cijfer genuanceerd, omdat een lage uitkomst niet zegt dat je inkomende rekeningen kan betalen.

In zo’n situatie is het werkkapitaal dus te laag. Veel ondernemers geven daarom de voorkeur aan een kengetal, bijvoorbeeld de Current Ratio.

Current Ratio liquiditeit berekenen

De methode om via de current ratio de liquiditeit te berekenen wordt vaak gebruikt. Met een kengetal kan je daarnaast makkelijker vergelijkingen maken met andere bedrijven in je benchmark.

Wanneer je met je bedrijf een current ratio van 2 of hoger scoort, kan je dit beschouwen als gezonde liquiditeit. Een current ratio van 1,5 is vaak nog net aan acceptabel, maar komt je current ratio onder de 1,5 dan moet je je zorgen maken.

Current Ratio, liquiditeit berekenen formule

Via de meeste online boekhoudsoftware kan je de current ratio automatisch laten berekenen. Wanneer je het handmatig wil berekenen volgt hier de formule voor liquiditeit.

Current ratio = vlottende activa + liquide middelen / het kort vreemd vermogen

Wanneer we deze formule gaan toepassen op onze fictieve balans komen we tot de volgende uitkomst:

17.500 + 13.000 / 19.500 = 1,56

Op basis van de uitkomst van de current ratio kunnen we zeggen dat dit bedrijf voldoende liquide is. Echter moet het bedrijf de komende periode wel proberen de current ratio iets te verhogen richting een liquiditeitsratio van 2.

Quick ratio, liquiditeitsratio berekenen

De laatste methode om de liquiditeit te berekenen is door middel van de quick ratio. Vergeleken met de current ratio is het verschil dat de voorraaden bij de quick ratio niet worden meegenomen.

De scenario’s waarom je kan kiezen voor de quick ratio berekening zijn hieronder opgesomd:

 • Een risico op bederving van de voorraad
 • Je verwacht dat je voorraad niet snel verkocht

Wanneer je bijvoorbeeld een bedrijf hebt met dure horloges of dure auto’s waar je slechts een paar per maand van verkoopt, kan je beter voor de quick ratio methode kiezen.

Kortom, voor welke liquiditeit berekening je ook kiest, je kan zelf bepalen wat voor jouw bedrijf het meest relevant is. Het is dus afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. 

Quick Ratio, formule liquiditeit ratio

De formule om liquiditeit te berekenen via de quick ratio methode is vergelijk met die van de current ratio. Het enige verschil is dat je de voorraden niet meeneemt in de berekening.

Quick ratio = vlottende activa – voorraad goederen + liquide middelen / kort vreemd vermogen

Aan de hand van ons voorbeeld met de fictieve balans kunnen we nu de quick ratio gaan berekenen:

17.500 – 10.000 + 13.000 / 19.500 = 1,05

Een liquiditeitsratio van 1,05 is volgens de eerder genoemde maatstaven te laag. Het wordt in dit geval tijd om het beleid aan te passen zodat de liquiditeit zal verbeteren.

Liquiditeitsbegroting opstellen

Tenslotte gaan we het nog even kort hebben over het opstellen van een liquiditeitsbegroting. Binnen je bedrijf verandert dagelijks veel aan de financiële situatie; voorraden fluctueren, facturen worden afgehandeld, leningen worden afgelost enzovoort.

Wanneer je de liquiditeit ook gaat berekenen, het blijft altijd een momentopname. De berekening die je zojuist hebt gemaakt kan er over een paar dagen alweer helemaal anders uitzien.

Wanneer je snel groeit en je dus meer uitdagingen krijgt qua inkomsten en uitgaven is het aan te raden om een liquiditeitsbegroting op te stellen. Hier kan je boekhouder of accountant je mee helpen. Sommige online boekhoudprogramma’s in onze vergelijking bieden hier ook ondersteuning voor.

Conclusie liquiditeit 

Het is duidelijk dat liquiditeit een enorme rol kan spelen in de toekomstplanning van een bedrijf. Zodra een bedrijf in staat van faillissement is geraakt, wordt in veel gevallen een insolventieprocedure gestart. 

Ons advies aan alle bedrijven is daarom om enige reserves op te bouwen om een ​​passende buffer te hebben in geval van tegenslagen of veranderingen. Tenslotte moet er wel een gezond evenwicht zijn tussen reserves en investeringen om winstgevendheidsverliezen te voorkomen.

Veelgestelde vragen over liquiditeit

Liquiditeit is per definitie de solvabiliteit van een onderneming. Dat wil zeggen, een liquide onderneming kan de verschuldigde betalingen binnen een bepaalde tijd vereffenen. De betalingsverplichtingen omvatten bijvoorbeeld salarissen van medewerkers, huur en bijkomende kosten of openstaande schulden.

Als een bedrijf niet over voldoende liquiditeit beschikt, kan het zijn rekeningen alleen laat of helemaal niet betalen. Dit leidt tot insolventie van de onderneming en in het ergste geval tot insolventie. Een nauwkeurige planning en het waarborgen van de solvabiliteit is daarom van enorm belang.

Het begrip liquiditeit is een van de belangrijkste kengetallen die ondernemers moeten kennen en bijhouden als het om management gaat. Het is desastreus als bedrijven zich primair richten op hun winst. 

Vaak genoeg hoor je dat, ondanks een goede winst en positieve winstgevendheid, de zakelijke rekening niet voldoende gevuld is. Hoe kan dit gebeuren? Het antwoord: Winst en liquiditeit zijn per definitie twee totaal verschillende dingen. Niet de winst is bepalend voor de financiële middelen, maar de liquiditeit.

 • Liquiditeit heeft uitsluitend betrekking op de beschikbare middelen, zoals geldmiddelen en banksaldi, om eventuele kosten op korte termijn te kunnen dekken.

Winst is dus het verschil tussen inkomsten en kosten. Dat betekent: inkomsten – kosten = winst. Hierdoor wordt duidelijk welke variabelen de winst beïnvloeden.

Een gebrek aan liquiditeit kan meerdere redenen hebben. De meest voorkomen oorzaken zijn:

 • Te veel openstaande rekeningen waaraan te laat wordt gedacht
 • Producten of diensten die worden verkocht aan insolvente klanten
 • Buitensporige hoge uitgaven aan personeel of huur
 • Onvoldoende eigen vermogen
TermDefinitie
LiquiditeitBij liquiditeit kijk je of een onderneming op korte termijn aan de betaalverplichtingen kan voldoen.
Solvabiliteit Bij solvabiliteit kijk je of een onderneming op lange termijn aan de betaalverplichtingen kan voldoen.
RentabiliteitBij rentabiliteit kijk je hoeveel winst een onderneming maakt per geïnvesteerde euro.

De liquiditeit van een bedrijf bepaalt of het aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Dat wil zeggen, een liquide onderneming kan de verschuldigde betalingen binnen een bepaalde tijd voldoen.

De betalingsverplichtingen omvatten bijvoorbeeld salarissen van medewerkers, huur en bijkomende kosten of openstaande schulden.

In het bedrijfsleven is liquide het financieel vermogen van bedrijven om op elk moment aan hun betalingsverplichtingen te voldoen.

Een liquiditeitsbegroting kan een planningsprocedure zijn om een bepaalde liquiditeitspositie te behalen. Voor de basisbeoordeling van de liquiditeiten wordt bij de liquiditeitsberekening onder meer gebruik gemaakt van de mate van liquiditeiten. Ook de financiële stroom is hiervoor geschikt.

Liquide middelen verwijzen naar de vlottende activa van een bedrijf die onmiddellijk beschikbaar zijn voor betaling.

 
.

Plaats een reactie

Boekhouden als een PRO 🚀Bespaar tijd & geld en maak het jezelf gemakkelijk!

Boekhouden hoeft niet moeilijk te zijn. Probeer een gratis boekhoudprogramma en bespaar jezelf veel tijd.