Home » Marketing » SWOT analyse voorbeeld en uitleg, wat is het precies?

SWOT analyse voorbeeld en uitleg, wat is het precies?

Leestijd: 7 minuten

Met een SWOT-analyse heb jij gelijk inzichtelijk hoe jouw bedrijf ervoor staat. Je ontdekt wat er goed gaat en wat zaken zijn om rekening mee te houden. Met dat overzicht formuleer je eenvoudig actiepunten om mee aan de slag te gaan. Erg handig dus! Hoe maak je een SWOT-analyse? Wij leggen het je uit. 

In dit artikel kijken we samen naar wat een SWOT-analyse is en halen we SWOT-voorbeelden aan. Daarna sluiten we af met een persoonlijke SWOT analyse voorbeeld.

SWOT betekenis, waar staat SWOT voor?

De betekenis van SWOT komt uit het Engels. Het staat voor Strengths (sterktes, Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). En afgekort wordt dat dus SWOT. In zo’n SWOT-model kijk je kritisch naar hoe het intern in je bedrijf reilt en zeilt en daarnaast naar de omgeving waarin je opereert. 

SWOT staat voor het in kaart brengen van kansen en bedreigingen. Dit doe je door de omgeving van je bedrijf onder de loep te nemen. Ook zoek je naar jouw sterktes en zwaktes. Dit doe je door je te focussen op je interne processen. Met dit SWOT-model weet je dus wat er intern en extern speelt. Met die kennis kun je jouw bedrijf verder laten groeien.

Wat is een SWOT analyse en wanneer gebruik je het?

Een SWOT-analyse, ook wel sterktes en zwaktes analyse genoemd, is een onderdeel dat niet mag ontbreken in je marketingplan. Met een SWOT-analyse krijg je beter inzicht in je organisatie en leer je je omgeving beter begrijpen en beheersen. Op basis daarvan formuleer je je strategie. 

Er zijn verschillende situaties waarin je een SWOT-analyse kunt maken. Als je bijvoorbeeld onderzoek wilt doen naar:

 • de lancering van een nieuw product
 • de marktpositie van een product
 • de concurrentiepositie van je bedrijf

Afhankelijk van de context van je onderzoek kies je je invalshoek. Voor de lancering van je product kijk je naar andere dingen dan voor de gehele concurrentiepositie van je bedrijf. Vervolgens vul je je SWOT in.

SWOT analyse maken

In een SWOT koppel je jouw sterktes en zwaktes aan de kansen en bedreigingen in de markt. Hieronder delen we alle SWOT-analyse uitleg waarmee jij aan de slag kunt.

Bij een SWOT draait het om twee elementen die samenkomen:

 1. interne analyse
 2. externe analyse

Interne analyse

De interne analyse is een soort evaluatie. Je kijkt naar hoe het er binnen jouw bedrijf aan toe gaat. En welke sterktes en zwaktes daaruit geformuleerd kunnen worden. 

Doe voor jezelf een audit op het gebied van productie, transport, human resources, marketing en finance. Voorbeelden van mogelijke sterktes die hieruit komen:

 • sterke merknaam
 • patenten 
 • nieuwe technologieën
 • hoog intern kennisniveau
 • sterke klant- of leveranciersrelaties

Voorbeelden van zwaktes:

 • hoog personeelsverloop
 • zwak merkimago
 • verouderde productieprocessen 
 • beperkte financiële middelen
 • onvoldoende marketing ervaring

Sterke punten en zwakke punten zijn relatief en contextafhankelijk. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld een zwakke online aanwezigheid hebben. Maar wanneer hun focus voornamelijk offline is, hoeft dit geen groot probleem te zijn

Ook hangen sterke punten en zwakke punten vaak met elkaar samen. Zo is een goed gekwalificeerd personeelsbestand een sterke punt. Terwijl een lage werknemersinstroom, als gevolg van strenge eisen aan competenties een zwakte is.

Na de interne analyse ga je verder met het invullen van de externe analyse.

Externe analyse 

De externe analyse kijkt op macroniveau naar de omgeving en markt van je bedrijf. Macroniveau bestaat uit de omgeving die jouw organisatie beïnvloedt, maar waar je geen directe invloed op hebt. De kansen en bedreigingen op dit niveau “overkomen je” in zekere zin. Deze factoren zouden ook bestaan zonder jouw bedrijf, maar je ondervindt er wel direct effect van.

Onderstaande voorbeelden geven je een idee waar je aan moet denken bij kansen en bedreigingen.

Voorbeelden van kansen:

 • Groeiende economie 
 • Subsidies 
 • Nieuwe markten
 • Samenwerkingsmogelijkheden
 • Veranderende consumententrends

Voorbeelden van bedreigingen:

 • Inflatie
 • Wetswijzigingen
 • Stijgende grondstofprijzen
 • Natuurlijke rampen
 • Toenemende concurrentie

Kansen en bedreigingen kunnen elkaar overlappen en zijn soms twee kanten van dezelfde medaille. Zo kan een nieuwe technologische ontwikkeling zowel een kans als een bedreiging vormen voor een bedrijf. Dit is afhankelijk van hoe goed het bedrijf zich kan aanpassen aan de veranderingen.

Voor de externe analyse ga je dus op zoek naar veranderingen in het speelveld van je bedrijf. En wel naar veranderingen die een positieve of negatieve invloed met zich meebrengen. Maar hoe kun je kansen en bedreigingen vinden? Een goede manier om dit in kaart te brengen is aan de hand van de DESTEP-methode. 

DESTEP methode

Bij deze methode kijk je puntsgewijs welke verschillende trends en ontwikkelingen er zijn voor 6 deelgebieden. De afkorting DESTEP staat voor die deelgebieden:

 • demografisch
 • economisch
 • sociaal-cultureel, 
 • technologisch
 • ecologisch
 • politiek-juridisch 

Demografisch

Hier kijk je naar de omvang van de bevolking en de potentie die dit voor jou biedt. Veranderingen in de demografische samenstelling van de bevolking kunnen kansen of bedreigingen vormen. Bijvoorbeeld, een vergrijzende bevolking kan kansen bieden voor bedrijven die zich richten op de gezondheidszorg. Terwijl het ook een bedreiging kan vormen als je afhankelijk bent van jongere consumenten.

Bij deze factor kijk je onder andere naar:

 • bevolkingsomvang
 • leeftijd
 • inkomen
 • infrastructuur

Economisch

Hier kijk je naar hoe de economische situatie van een land of gebied, invloed heeft op de prestaties van jouw bedrijf. Bijvoorbeeld, een hoge werkloosheid kan leiden tot een lager gemiddeld inkomen. Waardoor er minder ruimte is in het budget van gezinnen voor de aanschaf van jouw producten. Bij economische factoren kijk je naar: 

 • rentetarieven
 • inflatie
 • conjunctuur
 • werkloosheid
 • inkomstenbronnen
 • gemiddeld salaris

Sociaal-cultureel

Ook veranderingen in de sociale en culturele normen en waarden kunnen kansen en bedreigingen vormen. Bijvoorbeeld, de toenemende on demand cultuur zorgt ervoor dat steeds meer mensen gebruik maken van streaming diensten. Dit is een bedreiging voor de aanbieders van de klassieke televisie, omdat hier steeds minder gebruik van wordt gemaakt.

 • normen en waarden
 • religie
 • gedrag en lifestyle
 • hypes en trends

Technologisch

Nieuwe technologieën kunnen bestaande markten compleet opnieuw vormgeven. Denk bijvoorbeeld aan de komst van e-commerce. Dit heeft de manier waarop klanten kopen veranderd. Winkelketens die eerder enkel op locatie verkochten moesten beslissen hoe ze met deze trend omgingen. 

Maar ook minder grote ontwikkelingen kunnen grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld een vernieuwende technologie in jouw industrie gericht op productontwikkeling of procesverbetering. Technologische factoren om rekening mee te houden zijn:

 • Nieuwe technologieën en trends
 • Mate waarin technologieën worden geïmplementeerd 

Ecologisch

Veranderingen in hoe we aankijken tegen het milieu kan eveneens zijn weerslag hebben op jouw bedrijf. En vooral wanneer jij je business hier niet op ingesteld hebt, kan het een bedreiging zijn. Terwijl dit ook een kans vorm voor ondernemingen die hier wel hun beleid op hebben aangepast. Let hier op wijzigingen in:

 • Natuurlijke hulpbronnen
 • Milieu
 • Klimaat en weersomstandigheden

Politiek-juridische analyse

Veranderingen in wet- en regelgeving, politieke stabiliteit en internationale betrekkingen kunnen ook kansen of bedreigingen vormen voor je. Wet- en regelgeving is constant onderhevig aan veranderingen. Let dus goed op juridische aspecten die impact kunnen. Je kunt hierbij denken aan: 

 • Politiek klimaat
 • Wetgeving
 • Wetswijzigingen
 • Subsidies

Uit de bovenstaande factoren rollen een aantal kansen en bedreigingen. De belangrijkste daarvan vul je in je SWOT-matrix in.

SWOT matrix

De SWOT-confrontatiematrix confronteert de markt en de onderneming met elkaar. Je zet hier de kansen en bedreigingen uit de externe omgeving af tegen de sterktes en zwaktes uit je bedrijf. Je geeft hier scores geven aan de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Dit doe je met plussen en minnen om aan te geven hoe groot het effect is: van heel groot (++), neutraal (0) tot zeer klein (–).

Op basis van deze confrontatiematrix kun je bepalen hoe de aansluiting is tussen jouw bedrijf en de markt. Op basis hiervan bepaal je jouw strategie en marketing.

Voorbeeld SWOT analyse

Laten we nu eens kijken hoe dit in de praktijk gaat met een persoonlijk SWOT-analyse voorbeeld. Je kunt dit SWOT analyse invulschema als template voor je eigen situatie gebruiken.

Stel je bent een aanbieder van sportvoeding, voor een nieuwe lijn wil je je focussen op sporters die bewust zijn van wat ze eten. Je wilt hen hoogwaardige en functionele sportvoeding bieden met natuurlijke ingrediënten. Hiervoor doe je een interne en externe analyse. 

Externe analyse invullen

In de externe analyse werk je het DESTEP model af en je komt achter een paar interessante trends. Je ontdekt dat de markt voor dit soort sportvoeding ieder jaar groeit (economisch) dat klinkt veelbelovend. Echter stijgen de prijzen whey eiwit ook, door de toegenomen vraag (economisch: bedreiging). 

Je ziet dat jouw potentiële klanten gevoelig zijn voor influencers (sociaal cultureel: kans). Wel verwerk je palmolie in je producten, een steeds meer omstreden ingrediënt (ecologisch: bedreiging). Indonesië is de grootste leverancier, maar zal hier mogelijk ook dit jaar weer een exportverbod op instellen (politiek-juridisch: bedreiging). 

Interne analyse invullen

Op basis van je interne audits kom je tot de conclusie dat je online marketing en website nog niet on point zijn (zwaktes). Daarnaast heb je relatief hoge distributiekosten (zwakte) Wel heb je voor jezelf een sterk imago opgebouwd (sterkte) en heb je een hoge mate van klanttevredenheid (sterkte). Ook sta je er financieel sterk voor (sterkte).

Voorbeeld SWOT matrix

Vervolgens orden je deze kansen en bedreigingen op orde van belang en vervolgens verwerk je deze in de confrontatiematrix:

Externe analyse

KansenBedreigingen
1. Groeiende markt1. Hoge mate van concurrentie
2. Klant beïnvloedbaar door influencers2. Hoge kosten productie whey eiwit
3. Samenwerking met andere partijen
3. Gebruik palmolie

Interne analyse

SterktesZwaktes
1. Hoge klanttevredenheid1. Geen optimale website
2. Sterk imago2. Zwakke online marketing
3. Sterke financiële positie3. Hoge distributiekosten

Op basis van de input in de SWOT-matrix kun je de SWOT-analyse invullen.

KansenkansenKansenZwaktesZwaktesZwaktes
Groeiende marktGevoelig voor influencersSamenwerking andere partijenHoge mate concurrentieHoge kosten whey eiwitGebruik palmolie
SterktesHoge tevredenheid++0+000
SterktesSterk image+++++000
SterktesSterkte financiële positie000000
ZwaktesGeen optimale website00
ZwaktesZwakke online marketing00
ZwaktesHoge distributiekosten0000

In een groeiende markt kun je eenvoudig meer tevreden klanten genereren. Ook een sterk imago versterkt dit. Dit maakt het bedrijf ook aantrekkelijker voor samenwerkingen. En de sterke financiële positie geeft de ruimte om influencers in te zetten. Dit is iets waar je doelgroep ook gevoelig voor is.

Echter zie je wel dat er sterke concurrentie is in de markt. Een niet geoptimaliseerde website en zwakke online marketing kan het bedrijf zich daarom niet veroorloven. Dit is essentieel in de profilering van het bedrijf naar de klant en potentiële partners. Het zorgt daarnaast voor een stukje beleving, wat nodig is om de doorberekende kosten voor de whey en distributie te rechtvaardigen.

Formulering strategie

Op basis van bovenstaande kun je nu je mogelijke strategie vormgeven. Die is bijvoorbeeld het zoeken naar niche influencers om samenwerkingen mee aan te gaan. In de tussentijd kijken naar mogelijkheden om de distributiekosten te verlagen. En daarnaast het verbeteren van de website en online marketing in samenwerking met een online marketing bureau.

Conclusie

Met een SWOT-analyse kun je eenvoudig een overzicht maken van de situatie binnen en buiten je bedrijf. Door deze tegen elkaar af te zetten in een confrontatiematrix kom je erachter welke combinaties elkaar versterken. 

Combinaties die elkaar in het negatieve versterken moet worden getackeld en positieve combinaties benut. Je verwerkt beiden in je strategie als actiepunten.

Meest recente update: oktober 18, 2023 by Kaj

Meer verdienen en beter omgaan met je geld?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere week het laatste economische nieuws, handige tips voor ondernemers en de beste tools!

Top boekhoudprogramma's
 
Chris & Kaj Hoebeginik

De auteurs: Kaj & Chris

Wij zijn Kaj & Chris en op hoebeginik.nl delen wij onze expertise op het gebied van ondernemerschap en marketing. Na onze studie marketing vervolgden wij onze praktijkstudie in ondernemerschap. Inmiddels jaren later delen wij onze succesverhalen en valkuilen hier zodat jij ervan kunt leren. Lees hier ons verhaal.

Plaats een reactie